Begravningsceremoni för husdjur

Begravning av djur

När ett djur dör är det en viktig händelse för dem som levt tillsammans med djuret. Det betyder mycket att få ta avsked av en älskad medvarelse på ett värdigt sätt. Det handlar om respekt både för djuret och anhörigas känslor. Sorg efter ett djur kan vara lika stark och kännbart som efter en människa. Det är därför också viktigt med begravning utifrån ett själavårdande perspektiv.

Behov av en ordning för begravning av djur kan uppstå i olika sammanhang. Det kan t ex vara när en hund dör och det finns behov av en ceremoni som kan gestalta sorg och saknad, men också kärlek och tacksamhet. Eller det kan vara när ett förskolebarn hittar en död fågel och vill ha en begravning. Det kan också vara vid död av större djur. Hur genomför man en begravningsceremoni så att både barn och vuxna känner delaktighet och kan finna tröst?

Ur ett kristet perspektiv är det viktigt att lyfta fram djurens betydelse och skapelsen.  Kristen tro och andlighet rymmer respekt och vördnad inför livets helighet. Det ger oss möjlighet att minnas att inte en enda av Guds varelser går förlorad utan att Gud vet om det.

Antje Jackelen, ärkebiskop i Svenska kyrkan, säger att kyrkan är kallad till att välsigna djur och att denna tradition går långt tillbaka i kyrkans historia.

Överlåtelse med förbön är till visst del hämtad från ”Animal Rites”(Wipf and Stock, 1999) av Andrew Lindzey, präst i Angelikanska kyrkan och professor i djuretik.

Välsignelsebönen är hämtad från Iona Community, Skottland.

Innan begravningsceremonin börjar behöver graven iordningsställas.  Om kroppen/kistan eller urnan ska begravas i samband med begravningsgudstjänsten, behöver man överväga om kroppen/kistan eller urnan ska sänkas ned i graven innan ceremonin börjar eller om detta ska ske under momentet ”Överlåtelse och bön”.

Där det står ”musik” i ceremonin kan det vara musik som framförs på instrument, inspelad musik eller att någon eller alla sjunger. Där det står ”Psalm/sång” föreslås att någon eller alla sjunger. En vanlig psalm vid begravning av människor är Psalm 297 ”Härlig är jorden” (Svensk psalm) och den passar bra även vid djurbegravning. Det kan vara någon annan sång, t ex ”Änglamark” av Evert Taube.

”Begravningstal” innebär att någon håller ett tal vid graven. Det kan också vara fler som säger något. Talet behöver vara kortfattat och kan ge uttryck för några händelser och vad djuret har betytt under sitt liv, sorg och tacksamhet.


Begravningsceremoni för djur

Detta program kan kopieras och användas.

Musik
Se inledande text, ”Begravning av djur”.

Inledning
Läses av ledare.
Vi är samlade för att ta avsked av NN och överlämna henne/honom till Gud.

Bön
Läses antingen av ledare/anhörig eller växelläses om program finns.
Växelläsning (ur Bibeln, Psaltaren 36).

Alla       
Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

I: Till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
II: Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som de djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur.
I: Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
II: De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst.

Alla       
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psalm/sång
Se inledande text, ”Begravning av djur”.

Begravningstal
Se inledande text, ”Begravning av djur”.

Överlåtelse och bön
Läses av ledare.

Gud, vår skapare, ge oss ögon att se med
och öron att höra med hur varje levande varelse
talar till oss om din kärlek.

Låt oss känna vördnad inför din skapelse
och varje dag ta emot allt liv som en gåva.

Särskilt vill vi tacka för NNs liv som levde hos oss
och gav oss så villkorslöst av sin kärlek.

Ta emot detta liv som vi nu lägger i dina händer
och ta emot vår tacksamhet för den tid vi fick med NN.

En blomma eller annan sak som förknippas med djuret kan läggas på kista/urna/kropp/gravplats.
Bönen fortsätter med följande ord eller fritt formulerad bön:

Gud,
var med oss i sorgen.
Hjälp oss att acceptera
dödens mysterium utan bitterhet
men med hopp.

Även i vår sorg har vi skäl att glädjas.

I din skapande kraft som håller samman hela universum
skall vi förenas igen.

Gud,
du är mysterium bortom alla ord,
din eviga kärlek omsluter allt levande.

Amen.

Herrens bön
Alt fritt formulerad bön.

Alla    
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem, som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen

Välsignelsen
Alla    
Välsigna oss Gud.
Med solens ljus ovan oss.
Med jordens kraft under oss.
Med vänners omsorg omkring oss.
Och med din framtid som väntar oss.
Amen

Musik
Se inledande text, ”Begravning av djur”.

Källa: Jennie Högberg, Präst i Flemingsbergs församling i Svenska Kyrkan
(E-postadress: jennie.hogberg@svenskakyrkan.se)